Concursul planurilor de afaceri

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană
Titlul proiectului: Antreprenoriat sustenabil în Regiunea Centru
Cod Contract: POCU/82/3/7/105328

REZULTATELE FINALE

ale Concursului Planurilor de Afaceri

 

 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană
Titlul proiectului: Antreprenoriat sustenabil în Regiunea Centru
Cod Contract: POCU/82/3/7/105328

Nr. 732/Centru/23.12.2018

Stimate participant,

În primul rând dorim să vă mulțumim pentru participarea Dvs în proiectul nostru și să vă dorim sărbători fericite!

Avem plăcerea de a vă informa că pe pagina web a proiectului Antreprenoriat sustenabil în Regiunea Centru, ID POCU 82/3/7/ 105382, la secțiunea Concursul planurilor de afaceri au fost publicate rezultatele preliminare ale concursului de planuri de afaceri.

Eventualele contestații se pot transmite în termen de 2 zile lucrătoare de la data publicării rezultatelor, adică până la data de 28.12.2018, în format electronic pe adresa de email proiectpocu105328@gmail.com. Ataşat regăsiţi formularul de contestaţie.

Ulterior publicării rezultatelor finale, toți câștigătorii vor primi un email cu privire la pașii care vor trebui parcurși în perioada următoare în vederea pregătirii și semnării contractelor de finanțare.

Cu stimă,
Miklós Istvân
Manager de proiect

 

 

 

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană
Titlul proiectului: Antreprenoriat sustenabil în Regiunea Centru
Cod Contract: POCU/82/3/7/105328

Termenul limită pentru depunerea planurilor de afaceri este 23 noiembrie 2018, ora 12:00.

Metodologie de selecție a Planurilor de afaceri

Modul de depunere a planurilor de afaceri pentru cele două categorii de particianți:

  1. pentru persoanele care participă la formarea antreprenorială din proiect:
   • PA va fi evaluat pe baza Criteriilor de selecție de către Formator – competențe atreprenoriale, și o fișă de evaluare va fi anexat dosarului persoanei respective. Modelul fișei de evaluare este anexat prezentei. Evaluarea respectivă va constiuti baza de selecție Experților juriu, pe baza cărăra se va realiza ordinea descrescătoare a PA.
   • Cei care au depus PA în cadrul examenelor, au posibilitatea de a depune un PA îmbunătățit (dar fără modificări substanțiale în ceea ce privește domeniul de activitate vizat) până la termenul stabilit pentru aplicanții care nu au urmat cursurile oferite de proiect. Termenul limită va fi comunicat către participanți de către P1 și P2.
   • PA îmbunătățite vor fi predate la Partenerul la care persoana vizată a fost înregistrată (P1, P2), iar PA va fi anexat dosarului persoanei respective.
   • Fiecare PA redepus va fi evaluat de către un expert juriu (evaluator), iar punctajul acordat va fi considerat cel valabil.
   • În concursul Planurilor de afaceri de la un participant se va accepta un singur PA – cel depus ca ultima variantă. Variantele initiale nu vor fi luate în calcul, selecția se va realiza pe baza PA nou depus.
  1. pentru persoanele care nu participă la formarea antreprenorială din proiect:
   • în conformitate cu CF, se vor selecta cel mult 8 planuri depuse de persoane care nu au fost formate in cadrul proiectului. Pentru aceste persoane,  termenul depunerii PA este similar cu cei in categoria persoanelor care au fost formate în cadrul proiectului și vor să redepune un PA îmbunătățit (vezi secțiunea anterioară), în formatul elaborat de către experți, puse la dispoziția celor interesați. Nu se vor accepta PA care nu respectă întocmai modelul elaborat.

Modul/procedura de evaluare a PA

   1. Experții formatori evaluează planurile de afaceri pe baza fișei de evaluare la finalizarea fiecărei sesiuni de formare (pentru sesiunile deja efectuate Expertul va realiza și va depune fișele de evaluare pentru fiecare participant instruit de el/ea către Expertul de formare antreprenorială)
   2. Expertul de formare antreprenorială va sumariza aceste eveluări
   3. La finalizarea sesiunilor de formare, rezultatele evaluarilor vor fi predate către Experții juriu
   4. P1 și P2 prin Coordonatorii de parteneri vor preda experților juriu PA înregistrate din partea
   • persoanelor care au participat la formarea antreprenorială din proiect, și au depus un PA îmbunătățit
   • persoanelor elgibile care nu au participat la formarea antreprenorială din proiect, și au depus un dosar de înscriere în proiect
   1. Juriul va alege un președinte.
   2. Experții juriu vor evalua PA care nu au fost evaluate de către Experții de formare antreprenorială, și vor întocmi câte o fișă de evaluare pentru ficare Fiecare PA din această categorie va fi evaluat de către 1 expert juriu.
   3. Rezultatele acestor evaluări vor fi introduse în tabelul care conține rezultatele evaluării experților de formare antreprenorială.
   4. În cazul celor care au redepus un PA îmbunătățit, se va utiliza punctajul primit pe baza PA redepus
   5. PA evaluate se vor organiza în ordine descrescătoare pe baza punctajului acordat pentru fiecare județ
   6. Se vor selecta primele 2 PA pentru fiecare județ
   7. După aceea se va organiza în ordine descrescătoare pe baza punctajului acordat (în afară de cele 6*2 PA selectate)
   8. Se vor selecta primele 120 de PA
   • în cazul egalității de punctaj, prioritatea se va decide pa baza punctajului acordat pentru criteriile:
   • viabilitate (criteriul Viabilitatea/sustenabilitatea afacerii)
   • oportunitate (criteriul Motivație personală)
   • sansele de reusita a proiectului (criteriul Calitatea planului de afaceri)
   1. Evaluatorii vor evalua aceste proiecte selectate și vor întocmi câte o Fișă de evaluare, sub conducerea Președintelui juriului (Atenție: fiecare PA va fi evaluat de câte 2 persoane diferite: formator/exp. juriu sau exp. Juriu 1 / exp. Juriu2)
   2. Rezultatele acestor fișe de evaluare vor fi introduse în acest tabel inițial
   3. Se va calcula o medie aritmetică a rezultatelor evaluărilor, care va reprezenta punctajul final
   4. Se va relua procedura de la punctele 9, 10, 11 pe baza punctajului final
   5. Se vor selecta primele 2 PA pentru fiecare județ
   6. Se va organiza în ordine descrescătoare pe baza punctajului acordat (în afară de cele 6*2 PA selectate)
   7. Se vor selecta primele 77 de PA (sau până la valoarea totală de minimis alocată), restul fiind lista de rezervă
    • în cazul egalității de punctaj, prioritatea se va decide pa baza punctajului acordat pentru criteriile:
     • viabilitate (criteriul Viabilitatea/sustenabilitatea afacerii)
     • oportunitate (criteriul Motivație personală)
     • sansele de reusita a proiectului (criteriul Calitatea planului de afaceri)
   8. se va verifica dacă se îndeplinește
    • criteriul de a fi selectat min. 15 PA propuse de femei. Dacă nu, se va selecta proiectele propuse de femei din lista descrescătoare până la atingerea indicatorului dorit, și se vor deselecta persoanele (bărbați) de pe ultimele poziții
    • max. 8 PA depuse de către persoane care nu au participat la formare în cadrul proiectului. Dacă acest număr este depășit, se vor deselecta ultimii din această categorie până la aingerea indicatrului dorit, și se vor selecta primii de pe lista de rezervă
   9. se vor reverifica criteriile de eligibilitate a PA (grad de asemănare)

După finalizarea procesului de selecție, se va întocmi un PV de selecție, și aceasta va fi comunicat pe site-ul proiectului. Participanții care se simt neîndreptățiți, pot depune o contestație în termen de 2 zile de la postarea rezultatului.
În cazul unei contestații,

 • Președintele juriului va desemna 2 alți evaluatori, care nu au participat la evaluarea PA vizat
 • Cei doi experți vor întocmi câte o fișă de evaluare. Media punctajului acordat de către cei doi va reprezenta punctajul final al PA.
 • Pe baza noilor punctaje se va relua procedura de selecție

După întocmirea PV de selecție finală în urma contestațiilor, se va posta pe site-ul oficial al proiectului rezultatul final al selecției.
Aprobat
Manager de proiect
Miklos Istvan Otto

Lista cheltuielilor eligibile in cadrul schemei de minimis

lista cheltuielilor eligibile se poate dascarca aici

Model Buget Plan de afaceri

Model Plan de afacere

În selectarea planurilor de afaceri, beneficiarul va respecta următoarele condiții:

o Nu vor putea fi selectate în vederea finanțării planuri de afaceri ce se adresează activităților economice enumerate la art. 5 din schema de ajutor de minimisasociată acestui program de finanțare.
o Numărul planurilor de afaceri care prevăd activități economice ce se încadrează în CAEN, Secțiunea G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor, cu excepția Grupei 452 – Întreținerea și repararea autovehiculelornu va putea depăși 17.
o Numărul de persoane care beneficiază de ajutor de minimis fără să fi participat la programul de formare antreprenorială organizat în cadrul proiectului este 8.

Schema de minimis din cadrul proiectului nu se aplică:

a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L nr. 17/21.01.2000;
b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole;
c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care-şi desfășoară activitatea în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
– atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor în cauză achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile în cauză;
– atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală către producătorii primari;
d) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
e) ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naţionale față de cele importate;
f) ajutoarelor acordate pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri.